Stadgar

Stadgarna – bostadsrättsföreningens grundläggande regler

En bostadsrättsförenings stadgar är föreningens interna regelverk som innehåller särskilda regler för föreningen, bland annat gällande medlemskap, avgifter, föreningsstämma och styrelse. En bostadsrättsförening är enligt bostadsrättslagen skyldig att ha stadgar med ett visst innehåll.

Stadgarnas innehåll

Stadgarna måste innehålla uppgifter om föreningens företagsnamn, styrelsens säte, den verksamhet som föreningen ska bedriva, huruvida upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut samt grunderna för beräkning av dessa samt årsavgiften, grunderna för avsättning av medel till för att säkerställa husets underhåll, antal styrelseledamöter, revisor och eventuella suppleanter samt tiden för dessas uppdrag, hur föreningsstämma ska sammankallas, vilka ärenden som ska förekomma på årsstämma, föreningens räkenskapsår, fördelning av vinst samt fördelning av tillgångar utifall att föreningen någon gång ska upplösas.

Utöver detta finns andra viktiga frågor som bör regleras noggrant, till exempel fördelning av underhållsansvaret mellan föreningen och boende och de krav som ställs för medlemskap.

Stadgarnas ställning

Stadgarna får inte strida mot lag, framförallt bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. I dessa lagar finns en rad regleringar bland annat gällande medlemskap, andrahandsuthyrning och krav på majoritet för vissa typer av beslut. Om stadgarnas lydelse står i strid med lag så gäller lagen i första hand, varför det är viktigt att kontrollera vad som gäller innan stadgar ändras.

Ändring av stadgar

Om en bostadsrättsförening ska ändra sina stadgar, vilket ibland är nödvändigt till exempel på grund av lagändring, ska beslutet om nya stadgar tas på föreningsstämma. Om inte samtliga röstberättigade i föreningen beslutar om att anta de nya stadgarna krävs att beslutet tas på två på varandra efterföljande föreningsstämmor. Det kan vara till exempel den ordinarie stämman (årsstämman) och en extrastämma som hålls därefter.

På den andra stämman måste beslutet tas med två tredjedelars majoritet bland de röstande och ibland gäller strängare krav, till exempel om grunderna för beräkning av årsavgiften förändras. Inför stämman gäller ibland särskilda regler om kallelsetid och den ändring som sker ska skickas ut med kallelsen. När beslut tagits om ändrade stadgar ska de anmälas till bolagsverket. Det är först vid sådan anmälan som de nya stadgarna kan tillämpas.