Samfälligheten

I området Järla Sjö finns 17 olika bostadsrättsföreningar, samt några kommersiella medlemmar som samverkar och är medlemmar i samfälligheten (denna verkar genom en styrelse). Samfälligheten har till uppgift att äga, förvalta och utveckla områdets vägar, trottoarer, trappor, uteparkeringsplatser, garage, el-, avlopps- och dagvattenledningar och belysning, fläktar och pumpar samt våra grönområden inklusive bad- och brygganläggningen. Samfällighetsföreningen svarar även för källsorteringsstationen, snöröjning och förrådsuthyrning.

Man kan säga att Järla sjö samfällighetsförening fungerar som en liten kommun inom Nacka kommun. Att Järla sjö är en samfällighetsförening är inget unikt inom Nacka kommun, då Nacka kommun under flertal år har decentraliserat ut kommunala uppgifter och ansvar till flertalet samfälligheter.

Mer info om samfälligheten hittar du på deras hemsida:

jarlasjo.se

Järla sjö samfällighetsförening utgörs idag av tre gemensamhetsanläggningar (GA)

  • GA 55 Förvaltar och underhåller vägar, vattenförsörjning, avlopp, belysning, grönområden, samt bad- och brygganläggningen
  • GA:56 Förvaltar och underhåller garage och markparkeringar
  • GA:85 Förvaltar och underhåller återvinningsanläggningen
  •  

Då alla BRF:er i Järla Sjö inte kan ha plats i samfällighetens styrelse finns ett nätverk med representanter från samtliga BRF:er samt samfälligheten. Därigenom kan samtliga BRF:er få information och skicka med frågor till samfällighetens möten.

Järla sjö samfällighetsförening bildades formellt den 11 december 2001 av exploatörerna (HSB, Riksbyggen och Fabege). Styrelsen har dock valt år 2002 som startår för verksamheten och därav står det ”sedan 2002” i Järla sjös nya logo för området.