Kallelse till ordinarie föreningsstämma i BRF Fyren
16 juni kl 19.00

Plats kommer meddelas separat men det blir fysisk plats samt möjlighet att delta digitalt.

Med tanke på Covid-19 så rekommenderar styrelsen att bara en person från varje hushåll kommer till det fysiska mötet och den andra ansluter sig om möjligt digitalt. Den andra medlemmen i hushållet kan också lämna fullmakt till den som går.

Om detta inte är fungerar så är ni så klart välkomna både två.

 

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Ordförandes val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

6. Fastställande av dagordning

7. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet, samt vid behov fungera som rösträknare

8. Fråga om kallelse behörigen skett

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning, resultat

10. Revisorernas berättelse

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

12. Beslut i anledning av föreningens resultat

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

14. Beslut i fråga om arvoden

15. Val av styrelseledamöter

16. Val av revisor och revisorsuppleant

17. Val av valberedning

18. Motioner – behandling av inkommen motion gällande målning av trapphus.

19. Övriga anmälda ärenden

20. Stämmans avslutande

OBS! Av miljöskäl trycker vi inte upp årsredovisningen.

Vi mejlar så fort den finns att läsa på www.nabo.se
Hör av dig till info@brffyren.se om du vill ha den via mejl!

Det kommer ej att serveras något tilltugg.

Varmt välkommen!