Kallelse till ordinarie föreningsstämma i BRF Fyren
23 maj 2019, kl 19.00
Järla sjö områdeskontor, Gustaf de Lavals Torg 12

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Ordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
 6. Fastställande av dagordning
 7. Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet, samt vid behov fungera som rösträknare
 8. Fråga om kallelse behörigen skett
 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning, resultat
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 12. Beslut i anledning av föreningens resultat
 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Beslut i fråga om arvoden
 15. Beslut om att ta bort suppleanterna, alla ska vara ordinarie
 16. Val av styrelseledamöter
 17. Val av revisor och revisorsuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Motioner
 20. Övriga anmälda ärenden
 21. Stämmans avslutande

OBS! Av miljöskäl trycker vi inte upp årsredovisningen. Vi mejlar så fort den finns att läsa på www.hemochfastighet.se
Hör av dig till info@brffyren.se om du vill ha den via mejl!

Föreningen bjuder på lite enklare tilltugg. Till föreningsstämman behövs ingen föranmälan.
Varmt välkommen!
Hälsningar styrelsen